Halowe Mistrzostwa Polski 3x3 2019 w kat. U18 i U23

30.08.2019 20:56:00 | Piotr Chomicki

Szanowni Państwo,

mając na uwadze dynamiczny rozwój koszykówki 3x3 w Polsce i na świecie oraz dążąc do jak najszybszego wprowadzenia tej nowej konkurencji do Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży, PZKosz jeszcze w tym roku chce zorganizować Halowe Mistrzostwa Polski 3x3 w kategoriach U18 i U23 kobiet oraz mężczyzn.

Rozwój rozgrywek FIBA sprawił, że stoimy przed koniecznością wyłonienia reprezentacji Polski w kategoriach U18 i U23. Proponowany cykl Halowych Mistrzostw Polski będzie znakomitą okazją do selekcji zawodniczek i zawodników do tych drużyn. Mając powyższe na uwadze zapraszamy wszystkich do udziału w Halowych Mistrzostwach Polski 3x3. Zdajemy sobie sprawę, że pozostało bardzo niewiele czasu na wyłonienie drużyn reprezentujących Wasze regiony. Mogą być to zarówno drużyny klubowe jak i kadry wojewódzkie. W zasadzie jedynym kryterium jest ograniczenie graczy do terenu jednego województwa.

Na zgłoszenia drużyn czekamy do 05 października 2019 r (zgłoszenia na adres piotrchomicki@op.pl). Każde województwo może zgłosić jeden zespół do każdej kategorii, ale w przypadku małej liczby zgłoszeń liczba ta może ulec zwiększeniu.

 

Regulamin Rozgrywek

HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI 3x3 2019

I. ORGANIZATOR
Organizatorem Halowych Mistrzostw Polski 3x3 2019 jest Polski Związek Koszykówki zwany dalej PZKosz.

 

II. CEL IMPREZY
Celem turnieju jest wyłonienie najlepszych zespołów w kategoriach wiekowych U23 Kobiet, U23 Mężczyzn, U18 Kobiet i U18 Mężczyzn.

 

III. TERMIN I MIEJSCE
Terminy, miejsce oraz sposób przeprowadzenia kwalifikacji pozostaje w gestii właściwych terytorialnie Wojewódzkich Związków Koszykówki (dalej WZKosz). Termin i miejsce turnieju finałowego wskazuje PZKosz.

 

IV. UCZESTNICY
Uczestnikami Halowych Mistrzostw Polski 3x3 2019 są zawodniczki i zawodnicy:

a) urodzeni w 1997 roku i młodsi - w kategorii U23 Kobiet i U23 Mężczyzn,
b) urodzeni w latach 2000 i młodsi - w cyklu U18 Kobiet i U18 Mężczyzn.

Zawodniczki i zawodnicy biorący udział w Halowych Mistrzostwach Polski 3x3 2019 muszą posiadać licencje zawodnika (tzw. stałe) PZKosz, wydane przez właściwy WZKosz zgodnie z postanowieniami Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz oraz posiadać konto na portalu http://play.fiba3x3.com.
Drużyny muszą być złożone z zawodniczek i zawodników zgłoszonych do rozgrywek 5x5 na terenie jednego województwa. W przypadku graczy nie występujących w rozgrywkach 5x5 istnieje możliwość deklaratywnego wyboru województwa które będą reprezentowali w rozgrywkach. Deklaracja tak jest ważna na okres jednego sezonu (od 1 lipca do 30 czerwca).

V. ZGŁOSZENIA
Do turnieju finałowego Halowych Mistrzostw Polski 3x3 2019 może przystąpić drużyna, wskazana przez Wojewódzki Związek Koszykówki w terminie do dnia 10 października 2019 do godziny 12:00. Każdy WZKosz ma prawo zgłosić po jednej drużynie do każdej kategorii wiekowej. W turnieju planowany jest występ od 12 do 16 drużyn. W przypadku gdy do którejś z kategorii zespoły zgłosi mniej niż dwanaście WZKosz PZKosz dobierze brakujące drużyny spośród dodatkowych zgłoszeń z WZKosz, które zgłosiły już drużyny do tej kategorii. Każda z drużyn, najpóźniej do dnia wskazanego przez WZKosz musi dokonać zgłoszenia, polegającego na:
a) osobistym, indywidualnym zarejestrowaniu się zawodnika na stronie http://play.fiba3x3.com - poprzez wejście na stronę https://play.fiba3x3.com/signup, kompletne wypełnienie danych i zatwierdzenie ich przyciskiem SING UP (nie dotyczy zawodników już zarejestrowanych),
b) UWAGA!!! Zawodnicy/-czki niepełnoletni muszą podczas weryfikacji dostarczyć wypełniony i podpisany druk zgody opiekunów prawnych, który stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
Zespół przystępujący do turnieju finałowego zgłasza skład personalny w liczbie 4 osób. W kategoriach U18 Kobiet i U18 Mężczyzn każdy zespół musi posiadać opiekuna prawnego.
Opiekunem prawnym nie może być pełnoletni członek zespołu. Wersję papierową zgłoszenia (załącznik nr 2) należy posiadać ze sobą na miejscu, do weryfikacji w turnieju.
Organizator cyklu ma prawo do zmiany nazwy drużyny, jeśli uzna, że jest ona obraźliwa lub niecenzuralna.
Weryfikacji zgłoszeń Organizator dokona niezwłocznie po zakończeniu zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji uczestników w trakcie trwania turnieju finałowego na podstawie ich dowodów tożsamości. Podczas weryfikacji każdy uczestnik będzie miał obowiązek okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK
Sposób wyłonienia drużyny przez poszczególne WZKosz pozostaje całkowicie w ich kompetencji. Turniej finałowy Halowych Mistrzostw Polski 3x3 2019 przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach wiekowych: Mężczyzn – U23 i U18 oraz Kobiet – U23 i U18. System rozgrywania turnieju finałowego zostanie podany po zakończeniu zgłoszeń.
Zasadą nadrzędną przy wyborze systemu rozgrywek jest:
a) dwuszczeblowość (eliminacje w grupach i faza play-off),
b) minimum dwa mecze do rozegrania przez każdy zespół.
Turniej finałowy rozegrany zostanie systemem eliminacji w grupach, które zagrają „każdy z każdym”, w jednej rundzie. Drugim szczeblem będą mecze play-off, w których przegrywający odpada, z wyłączeniem zespołów przegrywających w półfinale – te rozegrają mecz o trzecie miejsce. Zespoły do grup zostaną przydzielone wg automatycznego rozstawienia przez program FIBA 3x3 Event Maker.

VII. PRZEPISY I ZASADY GRY
Mecze turnieju finałowego Halowych Mistrzostw Polski 3x3 2019 zostaną rozegrane w oparciu o aktualne przepisy gry FIBA 3x3, piłkami firmy Wilson w rozmiarze 6, dla każdej kategorii wiekowej rozgrywek.

VIII. SPRAWY DYSCYPLINARNE
W turnieju finałowym Halowych Mistrzostw Polski 3x3 2019 stosuje się wszystkie postanowienia przepisów gry FIBA 3x3 oraz Regulaminu Dyscyplinarnego PZKosz. Decyzje związane z przebiegiem gry, wynikające z przepisów gry FIBA 3x3, podejmuje sędzia zawodów. Jego decyzje są ostateczne i nie podlegają procedurze protestacyjnej lub odwoławczej.
W sprawach nie objętych przepisami gry FIBA 3x3 decyzje podejmuje Komisarz Zawodów, do kompetencji, którego należy w szczególności:
a) weryfikacja uczestników zawodów,
b) rozstrzygnięcie wątpliwości w zakresie oceny tożsamości zawodników,
c) nadzór nad prawidłowym działaniem stolików sędziowskich oraz służb zabezpieczających zawody,
d) ocena niesportowych zachowań uczestników zawodów oraz stosowanie sankcji w tym zakresie,
e) rozpatrywanie protestów wniesionych przez kapitanów drużyn biorących udział w zawodach o ile merytoryczna ocena możliwa jest na miejscu.
W zakresie następujących spraw dyscyplinarnych stosuje się następujące kary dyscyplinarne:
a) zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego meczu za niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego meczu,
b) zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego meczu za wysoce niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego turnieju (decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Komisarz Zawodów na wniosek sędziego meczu),
c) zdyskwalifikowanie zespołu przez sędziego meczu za niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zespołu z turnieju,
d) udział nieuprawnionego zawodnika w zespole, stwierdzony po weryfikacji zawodników (np. udział zawodnika w dwóch zespołach), skutkuje dyskwalifikacją zespołu z turnieju i weryfikacją jego spotkań jako walkowery na korzyść zespołu przeciwnego.

IX. KONKURSY
W trakcie turnieju finałowego Halowych Mistrzostw Polski 2019 dla uczestników przeprowadzony zostanie konkurs rzutów z dystansu. Zgłoszenia do konkursu można będzie dokonywać w biurze zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników w konkursie.

X. NAGRODY
Zwycięskie drużyny, w poszczególnych kategoriach wiekowych, otrzymają tytuł Halowego Mistrza Polski 3x3 2019, pamiątkowe medale dla każdego zawodnika/-czki i nagrody rzeczowe. Zespoły, które zajmą miejsca II i III otrzymują pamiątkowe medale dla każdego zawodnika i nagrody rzeczowe.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Zespoły biorące udział w turnieju finałowym Halowych Mistrzostw Polski 3x3 2019 muszą posiadać dwa komplety strojów w kolorach jasnym i ciemnym, oznaczone tymi samymi numerami na koszulkach.
b) Przyjazd uczestników w dniu rozgrywania turnieju do godziny 9:00,
c) Weryfikacja zespołów odbędzie się w godzinach 9:15-10:15,
d) Odprawa techniczna odbędzie się o godzinie 10:45,
e) Uczestnicy (zespół wraz z opiekunem - 5 osób w U18) mają zagwarantowany posiłek po zakończeniu udziału w turnieju. Przejazd do miejsca zawodów i z powrotem odbywa się na koszt uczestników